Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động Marketing sắc bén sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu. Để làm được điều đó, bất cứ người “trông nom” thương hiệu nào cũng cần 3 yếu tố:

– Phân tích toàn diện để hiểu được thương hiệu đang ở đâu, xác định vấn đề cần giải quyết hay cơ hội phát triển.

– Kết hợp với tầm nhìn đã được vạch ra (trong phần “Xây dựng Thương hiệu bền vững”) để biết thương hiệu muốn đi đến đâu, đảm bảo mục tiêu đặt ra được nhất quán với định vị và chiến lược.

– Những hành động Marketing cần thiết để đạt được những mục tiêu đề ra thông qua 3 cột trụ chính bao gồm Phát triển sản phẩm (Brand Innovation), Truyền thông Thương hiệu (Brand Communication) và Trải nghiệm Thương hiệu (Brand Experience).

Với quan điểm đó, khóa học Actionable Marketing sẽ mang đến cho bạn những kiến thức, kỹ năng, cảm hứng và kinh nghiệm cần thiết để xây dựng một kế hoạch hành động Marketing thực tiễn nhất.