Tên tiếng Anh: Sustainable Branding by International standard

Tên tiếng Việt: Xây dựng Thương hiệu bền vững theo chuẩn Quốc tế

Giải thích về tên: Khoá huấn luyện Xây dựng Thương hiệu bền vững theo chuẩn Quốc tế.

Bền vững là mục tiêu nền tảng lâu dài và quan trọng với bất kỳ thương hiệu dù ở quy mô nào.

Dẫn đầu là kết quả. Bền vững là triết lý. Có bền vững rồi mới có dẫn đầu. Dẫn đầu có thể đến rồi đi. Bền vững sẽ ở lại lâu dài.

Xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đã được chứng minh và ứng dụng thành công cho các doanh nghiệp đặc thù Việt Nam. Yếu tố này góp phần mang lại một Thương hiệu mạnh bền vững nhờ cả hai yếu tố: học thuật chuẩn và nhiều trải nghiệm thực tế.