Nhà đầu tư và Quản lý – Hệ thống Mầm non Ivy Kids và Superkids

·    Ông Việt hiện đang là Tổng Giám Đốc của LS  Holdings, một liên doanh đầu tư giữa Nhật và Việt Nam; đã từng làm việc tại Morgan Stanley (California và New York) và đang tư vấn một số Quỹ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;

·    Ông Việt đã trực tiếp thành lập, xây dựng và triển khai chiến lược cho một số doanh nghiệp tiên phong ở Việt Nam;

·     Là giảng viên thỉnh giảng tại ĐH Quốc gia TP. Hồ Chính Minh;

·     Ông Việt đầu tư và tham gia quản lý hệ thống trường Mầm non Ivy Kids và SuperKids;

·     Ông Việt đã tốt nghiệp MBA từ ĐH Harvard; Thạc sĩ Quản trị Công nghiệp và Cử nhân Kinh tế từ ĐH Stanford.