Khoá huấn luyện Ngày khai giảng Học phí
Trade Marketing 01 Hà Nội Khai giảng:01/06/2024 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Khóa Content writing strategy for leadership (CW 20 Hà Nội) Khai giảng:25/06/2024 Học phí:15.000.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 62 Hà Nội) Khai giảng:20/08/2024 Học phí:28.000.000 Xem ngay
Actionable Sales & Marketing (ASM 28 Hà Nội) Khai giảng:13/09/2024 Học phí:17.000.000 Xem ngay
Trade Marketing 02 Sài Gòn Khai giảng:07/09/2024 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 63 Sài Gòn) Khai giảng:16/10/2024 Học phí:28.000.000 Xem ngay
Trade Marketing 03 Hà Nội Khai giảng:09/11/2024 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 20 Hà Nội) Khai giảng:Năm 2024 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 21 Sài Gòn) Khai giảng:Năm 2024 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Chiến lược & Kế hoạch Content Marketing (CM13 Hà Nội) Khai giảng:Năm 2024 Học phí:15.000.000 Xem ngay
Actionable Sales & Marketing (ASM 27 Sài Gòn) Khai giảng:Năm 2024 Học phí:17.000.000 Xem ngay