• Các hoạt động khác

    Các hoạt động khác

    10/02/2016
    Gắn kết là một tiêu chí quan trọng trong các khóa học Brand. Ngoài những giờ được giảng viên “Couching” trên lớp, thì những hoạt động offline khác cũng vẫn được chú trọng. Đó có thể là các buổi caffe và thảo luận các case study về thương hiệu điển hình hoặc của chính học … Xem thêm
    Đọc ngay